KOMITET WYBORCZY

Komitet wyborczy – zespół osób działających na rzecz kandydata do organów władzy publicznej.

W Polsce instytucja komitetów wyborczych pojawiła się w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991 i było to związane z niewykształconym wówczas systemem partyjnym

Zadaniem komitetów wyborczych jest zgłaszanie kandydatów oraz prowadzenie kampanii wyborczej na ich rzecz.

Wyróżnia się cztery rodzaje komitetów wyborczych:

  • komitet wyborczy partii politycznej
  • koalicyjny komitet wyborczy
  • komitet wyborczy wyborców
  • komitet wyborczy mniejszości narodowych (wybory parlamentarne)

W wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone także przez organizacje społeczne i stowarzyszenia.