Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1143

Warning: Declaration of responsive_walker_nav_menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/wedding.v1/lib/includes/theme-functions.php on line 1156
07.11.2014 – Program Wyborczy KWW Rozwój | samorzadowe2014.wyborywkrosnie.pl - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

07.11.2014 – Program Wyborczy KWW Rozwój

Poznaj program wyborczy KWW Rozwój

 

Z woli Wyborców , od wyborów samorządowych w 2010 roku nie wszystkie środowiska społeczno-zawodowe są reprezentowane w Radzie Miasta Krosna i radach gmin na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Ten stan rzeczy chcemy zmienić. Stąd też wśród kandydatów na radnych , na listach Komitetu Wyborczego „Rozwój” znalazły się osoby reprezentujące różne środowiska zawodowe, różny poziom wykształcenia i status materialny.

Dostrzegamy i doceniamy pozytywne przemiany jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat. Widzimy jednak potrzebę intensyfikacji działań w niektórych dziedzinach życia.

Cele programowe KWW „ROZWÓJ” wynikają z potrzeb i oczekiwań mieszkańców Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, dotykają problemów społeczno-gospodarczych, których dotychczas nie rozwiązano oraz tych, które pojawiają się w związku z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, postępem społecznym i wyzwaniami cywilizacyjnymi. Jest to program realny, uwzględniający możliwości wykonawcze i finansowe samorządów gmin, Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

Gospodarka * Infrastruktura * Środowisko

• Niezbędne jest opracowanie rejestru walorów proinwestycyjnych Krosna i gmin z terenu Powiatu Krośnieńskiego i ich intensywna promocja.

• Zapewnienie ładu przestrzennego w Mieście Krośnie i gminach z terenu Powiatu Krośnieńskiego poprzez sukcesywne uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , ze szczególnym priorytetem dla obszarów inwestycyjnych.

• Wspieranie efektywnych form redukcji bezrobocia , m.in. poprzez tworzenie subwencjonowanych miejsc pracy , opracowanie i wdrożenie systemu pomocy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

• Rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie lokalnego systemu wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i promocję produktów lokalnych.

• Doskonalenie działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych , w tym : środków UE, dotacji rządowych itd. na poprawę infrastruktury miasta i regionu.

• Kontynuacja działań na rzecz poprawy układu komunikacyjnego , w tym : modernizacja i poprawa stanu dróg, zwiększenie liczby parkingów i usprawnienia organizacji ruchu. Widzimy konieczność zwiększenia w Krośnie i regionie znaczenia komunikacji publicznej . Ważnym przedsięwzięciem będzie przebudowa linii kolejowej biegnącej przez Miasto Krosno.

• Racjonalizacja kosztów i stabilizacja opłat za wodę, wywóz śmieci i oczyszczanie ścieków

 

Polityka społeczna * Pomoc społeczna

• Kontynuacja działań na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Krośnie i gminach , w tym :
– budowa mieszkań dla bezdomnych i ubogich
– wspieranie rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
– wspomaganie ludzi młodych w dążeniu do własnego mieszkania.

• Weryfikacja i realizacja lokalnego programu przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej opartego na współdziałaniu administracji samorządowej z placówkami oświatowymi , policją i partnerami społecznymi.

• Usprawnienie opieki zdrowotnej a w szczególności poprawa dostępności specjalistycznych usług medycznych.

• Wsparcie placówek opieki medycznej w celu poprawy ich wyposażenia dla utrzymania wysokich standardów.

• Zapewnienie miejsc w placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wymagających tej formy pomocy.

• Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych .

• Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozszerzenia zakresu konsultacji społecznych.

• Racjonalizacja zatrudnienia w instytucjach administracji samorządowej i kształtowanie właściwych relacji urząd – obywatel.

 

Edukacja * Kultura

• Zapewnienie miejsc w przedszkolach i szkołach . Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych zgodnie z aktualnymi i perspektywicznymi potrzebami rynku pracy.

• Wzbogacenie aktywnych form spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań, przygotowania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym

• Objęcie szczególną opieką pedagogiczno-psychologiczną i materialną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

• Przygotowanie i wdrożenie systemu badań oraz korekty wad postawy dzieci i młodzieży.

• Doskonalenie współpracy z PWSZ w zakresie badań i opracowań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

• Upowszechnianie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach kształcenia.

• Odbudowa szkolnictwa zawodowego w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną jak i nowatorskie , adekwatne dla wybranych zawodów formy współpracy z przedsiębiorstwami.

 

Sport i rekreacja

• Doskonalenie warunków do aktywnego wypoczynku mieszkańców w oparciu o bazę placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji i ośrodków kultury.

• Tworzenie i wspieranie świetlic, klubów i innych organizatorów życia kulturalnego.

• Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez popularyzację korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej tj. sal gimnastycznych , pływalni i boisk sportowych dla zorganizowanych grup mieszkańców.

• Kontynuacja budowy ścieżek i tras rowerowych.

• Doskonalenie prezentacji osiągnięć lokalnych w zakresie kultury podczas imprez, uroczystości / placówki kultury, oświaty, twórcy indywidualni

 

Bezpieczeństwo publiczne

• Podjęcie energicznych, skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania przestępczości na terenie miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.

• Sukcesywne rozszerzanie monitoringu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitorowania.

• Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących bezpieczeństwa, przestępczości i patologii

• Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulic i placów miasta Krosna jak i poszczególnych miejscowości w Powiecie Krośnieńskim.

• Skuteczne egzekwowanie porządku i czystości na terenie miasta Krosna i poszczególnych gminach w powiecie.

Komentowanie zablokowane.