Kto może być wybrany?

Prawo do bycia wybranym to bierne prawo wyborcze. O wybór na radnego może ubiegać się tyko obywatel Polski, który najpóźniej w dniu przeprowadzania wyborów uzyskał pełnoletniość. Musi on również zamieszkiwać na terenie danej gminy. O wybór nie może się natomiast starać osoba:

  • Pozbawiona praw publicznych wyrokiem sądu,
  • Pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • Ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu.

Jak zatem widać bierne prawo wyborcze podlega tym samym ograniczeniom, którym podlega prawo czynne.